Giới thiệu

Viết email với đa phần mọi người là khó khăn. Tuy nhiên nếu bạn đọc hết bài viết này tôi tin là việc viết email sẽ không quá khó khăn với bạn.